УДК 373.2.015.31:78


ВПЛИВ САМОСТІЙНОЇ МУЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ ДОШКІЛЬНИКІВ


Буракова О. С., Волкова В. А.

Мелітопольський державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького,  

м. Мелітополь, Україна

Відомо, що розв’язання проблеми творчої самостійності учнів у процесі навчання було предметом уваги вчених-психологів. Про це свідчать численні праці у педагогіці (Ю.Бабанський, П.Підкасистий, В.Сухомлинський та ін.); психології (Л.Виготський, Д.Ельконін, І.Костюк, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн та ін.), методиці навчання музики (І.Бабакова, Г.Падалка та ін.).

У побудові моделі формування естетичних потреб дошкільників у галузі музичного розглядаємо, що процес художнього освоєння предмету дитиною залежить від:

– естетичних властивостей об’єкта, що сприймається;

– готовності і здатності суб’єкта до художнього сприйняття.

Тобто, завдання вихователя полягає в тому, аби знайти шляхи та засоби поєднання естетичного об’єкту із доцільною сутнісною силою дитини.

Об’єктом формування естетичної потреби виступає твір мистецтва, зокрема музичного.

Самостійна музична діяльність стає основою формування естетичних потреб дітей дошкільного віку, вона многогранна, різноманітна, виникає з ініціативи дитини без участі дорослого. Можна додати, що дорослий все ж таки має слідкувати за діяльністю дітей, давати настанови, але проходити така робота має у непрямому впливі дорослого на дитину.

Процес активної взаємодії з мистецтвом на засадах самостійного з ним спілкування, коли відбувається вирішення естетичних завдань різного характеру. Дорослі мають надавати дитині знання з різних видів мистецтва. Відкрити для дітей взаємозв’язки музики та живопису, музики та танцю та ін.

Вихователь має знайомити дітей з художніми образами музичних творів, котрі відповідають віковій групі дітей. Доступність художніх образів музичних творів для сприйняття, залежить від повноти, якості набутих знань.

У процесі формування естетичних потреб дошкільників в галузі музичного мистецтва вихователю варто вирішувати завдання: піклуватися про набуття дітьми знань про музичне мистецтва, його художні образи; формування здатності адекватного сприйняття творів музичного мистецтва (відповідно віковій групі дітей); залучення дітей до самостійної, активної художньо – творчої діяльності у галузі музики.

За організацію самостійної діяльності відповідає вихователь групи. Щоденна робота з дітьми, знання їхніх інтересів і здібностей дають можливість вихователеві виконувати своє завдання якісно і відповідально.

Музичний керівник бере активну участь в розвитку самостійної музичної діяльності дітей, тим, що він забезпечує на заняттях засвоєння необхідного репертуару, способів музичної діяльності допомагає вихователеві підвищити якість його співу, танцю, гри на інструментах. Спільно продумується планування роботи.

Отже, самостійна музична діяльність дуже різноманітна, вона виникає з ініціативи любої дитини без участі дорослого, можливий лише непрямий вплив на дошкільників для результативності дитячої діяльності.

Дорослий має розвивати  пошуково-самостійну діяльність дитини, забезпечувати дітей необхідним музичним обладнанням, надати певний багаж знань дітям про твори музичного мистецтва, користуючись котрим, дошкільники зможуть задовольняти свої естетичні потреби в музиці, та творчо розвиватись. Також не треба забувати, що в самостійній практиці дітей може використовуватись ще й слухання музики.

Дошкільників захоплює як процес гри на різних музикальних інструментах для отримання бажаного звучання так й важливим моментом, виступає розуміння дитиною своєї значущості під час встановлення контактів з  учасниками процесу. Дошкільники воліють більше практично діяти з інструментами, слухати цікаві розповіді про твори мистецтва, вслуховуватись у музичні твори, описувати події, котрі були почуті та театралізувати їх. Непрямий вплив вихователя, та кропітка робота музичного керівника на заняттях, закладають основи естетично-правильно сприймання музичного мистецтва.


Список літератури:

1.Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Исследование / Л.А. Баренбойм. – Л.: Сов. Композитор, 1979. – 351с.

2. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: учеб. пособие: в 2 ч. / О.П. Радынова. – М.: ВЛАДОС.

3. Трубников М. Учим детей ирать по слуху / М. Трубникова // Дошкольное воспитание. – 1993. - №3. – С. 83-88.

4. Кононко Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах: Кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сада: Из опыта работы. –М.: Просвещение, 1990. – 159 с.