УДК 373.2.016:[16+51]:82


РОЗВИТОК ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА ДЛЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ


Лукаш О. С.,  Жейнова С. С.

Мелітопольський Державний педагогічний університет

імені Богдана Хмельницького,

м. Мелітополь, Україна


Значну роль у розумовому вихованні та розвитку інтелекту дитини відіграє математичний розвиток. Математика має унікальний розвиваючий ефект. Її вивчення сприяє розвитку пам’яті, мовлення, уяви, емоцій; формує наполегливість, терпіння, творчий потенціал особистості. Математика – один із найбільш важких навчальних предметів. Педагог дошкільного закладу повинен дати дитині відчути, що вона зможе зрозуміти, засвоїти не тільки окремі поняття, але і загальні закономірності.

Отже, одним із найбільш важливих завдань педагогів є розвиток у дитини інтересу до математики в дошкільному віці. Але неможливо уявити дитинство без потішок, лічилок, загадок, словом, без усної народної творчості. Тому прилучення до математики через використання усної народної творчості допоможе дитині швидше і легше засвоювати навчальну програму.

Зазначимо, що під час навчання використовуються різноманітні літературні засоби (казки, історії, вірші, прислів’я, приказки). Це свого роду інтеграція художнього слова та математичного змісту. В художніх творах в образній, яскравій, емоційно насиченій формі представлений деякий пізнавальний зміст, „інтрига”, нові (незнайомі) математичні терміни (наприклад, тридев’яте царство, велетень тощо).

Зазначимо, що у дидактичних цілях часто використовуються твори, в назвах яких присутні вказівки на числа (наприклад, Дванадцять місяців”, Вовк і семеро козенят”, Троє поросят” тощо). В якості одного з виховних прийомів застосовуються спеціально складені для дошкільнят вірші, наприклад С. Маршака Веселий рахунок”, А. Ахматової Урок лічби” та інших. Дані описи цифр, фігур сприяють формуванню яскравого образу, швидко запам’ятовуються дітьми.

Особливої ролі в освітньому процесі набувають особистісний, розумовий, мовний, емоційний та інші аспекти розвитку. Пізнавальний розвиток – це складний комплексний феномен, що передбачає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви), які є різними формами орієнтування дитини в навколишньому світі та регулюють її діяльність. У пізнавальному розвитку важливу роль відіграє математичний розвиток, який в той же час не може здійснюватися поза особистісним, мовним та емоційним [1 с. 5].

Спираючись на дослідження О. Носової, математичний розвиток дошкільників є досить складним, комплексним і багатоаспектним. Він складається із взаємопов’язаних і взаємозумовлених уявлень про простір, форму, розмір, час, кількість, їхні властивості й відносини, які необхідні для формування у дитини життєвих” і наукових” понять [2, с. 7].

Основне трактування поняття математичний розвиток” дошкільнят було закладено і в роботах О. Венгера і на сьогодні є найбільш поширеним у теорії і практиці навчання математики дошкільнят.

Виділившись із дошкільної педагогіки, методика формування елементарних математичних уявлень стала самостійною науковою та навчальною областю. Предметом її дослідження є вивчення основних закономірностей процесу формування елементарних математичних уявлень у дошкільнят в умовах суспільного виховання.

У наш час завдяки зусиллям науковців і практиків України (Н. Баглаєва, О. Брєжнєвої, Л. Гайдарживської, Л. Зайцева, О. Кононко, Л. Плетневської, С. Татаринової, К. Щербакової створена, успішно функціонує і удосконалюється науково обґрунтована методична система з розвитку математичних уявлень у дітей і розглядається як логіко-математичний розвиток. Логіко-математичний розвиток становить собою сукупність якісних змін у пізнавальній діяльності дитини, що відбуваються у наслідок розвитку математичних уявлень та пов’язаних із ними логічних операцій [3, c. 72].

На думку К. Щербакової, основні елементи логіко-математичнного розвитку – це мета, методи, засоби й форми організації роботи, які тісно пов’язані між собою. Основною серед них є мета, оскільки вона веде до виконання соціального замовлення суспільства дитячим садом, готуючи дітей до вивчення основ наук (у тому числі і математики в школі). [4, с. 19].

Математика справді може забезпечити розумовий (логіко-математичний) розвиток дитини. Але для цього весь освітньо-виховний процес з дітьми треба організувати  так, щоб вони мали змогу вправлятися у виконанні математичних і логічних операцій, щоб кожна дитина могла реалізувати свої інтереси та здібності повною мірою та була впевнена у свої можливостях досягти очікуваного результату.


Список літератури:

1. Дикань Н. І. Пізнавальний розвиток старших дошкільників / Н. І. Дикань. – Харків : Основа, 2011. – 319 с.

2. Носова Е. А. Формирование умений решать логические задачи / Е. А. Носова // Межвузовский сборник научных трудов. – Ленинград, 1990. – С. 24 – 37.

3. Піроженко Т. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії “Дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку” / Т. Піроженко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2013. – №2. – С. 4 – 9.

4. Щербакова К. Й. Математика розум упорядкує / К. Й. Щербакова // Дошкільне виховання. – 2013. – №7. – С. 19 – 22.