УДК 37.02+57.01


АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ


Штогун А. О., Бондаренко Т. Є.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія

ім. Т. Шевченка,кафедра методики викладання біології та екології,

м. Кременець, Україна


В даний час в навчальному процесі висуваються нові вимоги до змісту освіти в контексті професійної підготовки педагогічних кадрів.У зв'язку з цим випускники навчальних закладів повинні бути конкурентоспроможними на ринку праці. Майбутній учитель повинен уміти організовувати не тільки колективну, а й індивідуальну діяльність учнів, а також, осмислюючи інноваційні педагогічні технології, творчо реалізовувати їх у своїй професійній педагогічній діяльності.

Виховання нового покоління, що володіє високим ступенем мобільності, великою соціальною відповідальністю, залежить від підготовки педагогічних кадрів, здатних вирішувати завдання навчати школярів основам економічних, екологічних, біологічних знань. Такі знання, в свою чергу, є основою формування професійних умінь і навичок у майбутніх фахівців [1].

При цьому перед педагогічною наукою і практикою постає проблема реального осмислення сутності професійної компетентності педагога в умовах проектної парадигми освіти.

Система методичної підготовки вчителя – це  педагогічна система, що включає в себе сукупність функціональних і структурних компонентів, взаємодія яких породжує інтегративну якість особистості – методичну    готовність. Структурними компонентами системи є мета, засоби, технології та результати функціонування [1].

В даний час робота вчителя стає все більш творчою, але для цього необхідно, щоб були сформовані компоненти творчої діяльності. Настав час переходу від підготовки «традиційного» вчителя до підготовки педагога-дослідника, який володіє методологічними знаннями, вміє вести дослідницький пошук, готового працювати в школі інноваційного типу, здатного до самоосвіти та реалізації в педагогічній діяльності гуманістичних принципів [3].

Творча за самою своєю суттю проблема формування та своєчасна випереджальна кореляція змісту професійної освіти вимагають побудови професійних прогностичних моделей фахівців.

Питання професійної підготовки вчителів біології вивчали Л. Барна,               М. Барна, О. Біда, К. Лінєвич, М. Колесник, В. Оніпко, В. Танська, С. Трубачова, Ю. Шапран, С. Яланська.

Особливості методичної підготовки студентів-біологів досліджували               Т. Буяло, В. Вербицький, Г. Жирська, Н. Міщук, І. Мороз, А. Степанюк,                 Я. Фруктова, О. Цуруль. Проте недостатньо розробленою є проблема модернізації  змісту методичної підготовки майбутніх учителів біології.

Мета статті – розробити основні проблеми  методичної підготовки майбутніх учителів біології відповідно до сучасних вимог.

Аналіз педагогічної та методичної літератури свідчить про те, що необхідні якісні зміни системи професійної підготовки майбутніх учителів і, зокрема, вчителів біології. Вивчаючи основні напрямки розвитку системи вищої педагогічної освіти, ми прийшли до висновку, що зміни повинні торкнутися: сфери змісту методичного освіти (варіативність з урахуванням регіонального компоненту, профілю підготовки і т. п.); сфери технології навчання (впровадження сучасних концепцій навчання, інформаційних технологій, елементів інтеграції навчальних дисциплін); виховної роботи (впровадження психологічних служб та центрів, діагностичних підходів, методів індивідуальної роботи) [4].

Особливої ​​уваги заслуговує диверсифікація системи освіти, яка полягає у створенні різних типів освітніх установ з новими авторськими концепціями і технологіями.

В основу реалізації напрямів розвитку системи методичної підготовки можуть бути покладені наступні принципові положення [3]:

1. безперервне професійний розвиток вчителя: рання профорієнтація, високий рівень базової підготовки, постійне професійне вдосконалення;

2. єдність фундаментальності та практичної спрямованості в цілісному процесі підготовки вчителя;

3. орієнтація на підготовку творчої особистості кожного вчителя при дотриманні індивідуального підходу до його підготовки;

4. спрямованість змісту, форм і методів підготовки вчителя на широке використання сучасних інноваційних технологій навчання.

У світлі вирішення сучасних проблем вищої школи, спрямованих на ефективну підготовку майбутнього вчителя біології, склалися такі педагогічні умови:

– зміцнення міждисциплінарних зв'язків між курсами методики викладання хімії та біології в педагогічному вузі та спеціально-науковими дисциплінами;

– вдосконалення курсів методики викладання біології в педагогічному вузі за рахунок впровадження більш ефективних педагогічних технологій навчання.

В даний час при підготовці майбутнього вчителя біології застосовуються в основному ті інноваційні технології, які в подальшому можуть бути використані студентами в їх професійній діяльності – дидактичні ігри, інформаційні комунікаційні технології (ІКТ), технології та методи проблемного навчання і т.д.  У ході проведення дослідження  також застосовується метод ситуаційного аналізу який дозволяє познайомити студента (педагога) з алгоритмом аналізу ситуації, надає можливість самостійно аналізувати ситуацію, діагностувати проблему і пропонувати свої ідеї і способи вирішення ситуації в обговоренні з іншими учнями. В результаті обговорення з'ясовуються інші точки зору і шляхи виходу із ситуації [4].

Використання ситуаційних методів сприяє розвитку в учнів інтересу, позитивної мотивації, аналітичних та оціночних навичок, навичок роботи в команді, вміння знаходити раціональне рішення проблеми і бути відповідальним за нього.

Таким чином, ВНЗ педагогічної спрямованості сьогодні орієнтовані на підготовку вчителя-предметника. В результаті суспільство отримує фахівця, який знає свій предмет, здатний передати інформацію, але не може навчити, як самостійно здобувати нові знання. Школа вимагає не предметника, а майстра, що прагне до творчості. Для вирішення цієї проблеми необхідно готувати вчителя до інноваційної діяльності.


Список літератри:

1. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образование/ Е. В Бондаревская // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 11–17.

2. Методика навчання біології. Програма навчального курсу для студентів вищих педагогічних закладів освіти / автори-укладачі: І. В. Мороз, А. В. Степанюк, Н. Й. Міщук, Г. Я. Жирська, Л. С. Барна, О. Д. Гончар. – К., 2004. – 35 с.

3. Орлова Л. Н. Система методической подготовки учителей биологии в педагогическом вузе : дис. доктора пед. наук : 13.00.02 / Людмила Николаевна Орлова. – Омск, 2005. – 382 с.

4. Ткаченко І. А. Модель змісту методичної підготовки майбутнього вчителя астрономії /І. А. Ткаченко // Наукові записки. – Серія : Педагогічні науки. –– Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – Вип. 108. – Частина 2.– С. 132 – 137.