УДК 541.183


ВИЛУЧЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ЗАБРУДНЮВАЧІВ ІЗ РІЧКОВОЇ ВОДИ МЕТОДОМ АДСОРБЦІЇ НА ШТУЧНОМУ ВУГЛЕЦЬВМІСНОМУ СОРБЕНТІ


Войтенко М.О., Кочкодан О.Д.

Національний університет

біоресурсів і природокористування України,

м. Київ, Україна


Для очищення водних розчинів від токсичних органічних сполук широко використовують адсорбційні методи [1]. Їх ефективність в значній мірі залежить від вибору сорбента. Встановлено, що ефективним сорбентом для вилучення органічних сполук із водних розчинів є активоване вугілля, достатньо високу адсорбційну здатність має силікагель. Однак пошук нових ефективних сорбентів є актуальним.

Метою роботи було дослідити адсорбційну ефективність штучного вуглецьвмісного сорбента (ШВС) для очищення річкової води. ШВС одержано карбонізацією вуглеводнів на силікагелі [2,3]. Ефективна питома поверхня сорбенту (Sа) склала 215-218 м2/г, питомий об’єм адсорбційних пор (Vа) - 0,93-0,95 см3/г. Вибір цього сорбента був зумовлений його максимальною адсорбційною ємністю по відношенню до серії органічних сполук.

Адсорбція органічних речовин із річкової води (р. Дніпро) вивчалась в статичних та динамічних умовах. Ізотерми адсорбції в статичних умовах одержані при 22 °С. В конічні колби ємністю 0,1 дм3 наливали 0,025 дм3 води і додавали різні наважки сорбента. Проби аналізували методом перманганатного окиснення, що ґрунтується на окисненні органічних речовин 0,01 н розчином перманганату калію в сірчанокислому середовищі при кип’ятінні [4].

Встановлено, що адсорбційне насичення сорбента ШВС органічними забруднювачами із річкової води з вихідним перманганатним окисненням 6,7 мг О/дм3 наступає при співвідношенні твердої та рідкої фаз 0,2 кг/м3.

Дослідження адсорбції в динамічних умовах проведено в скляній колонці діаметром 1,65 ×10-2 м. Поява органічних речовин у фільтраті зафіксована при пропусканні 8 дм3 води в заданих умовах фільтрування. Проскокова  концентрація досягнута при пропусканні 23 дм3 фільтрату в заданих умовах фільтрування. Масова ємність сорбента склала 9,56 мг/г, що відповідає дозі сорбента 0,7 кг/м3 води, яка очищається.

Повне насичення сорбента в умовах динаміки фільтрування наступило після фільтрування 40 дм3 води. Повна динамічна ємність сорбента склала 10,86 мг/г, доза сорбента - 0,6 кг/м3 води, що очищається.. Ця доза порівняна, наприклад, з дозою для активованого вугілля АГ-3.

Таким чином, результати вилучення органічних забруднювачів із води р. Дніпро методом адсорбції на штучному вуглецьвмісному сорбенті показали, що цей сорбент може бути використаний для ефективного очищення річкової води від органічних речовин. При цьому доза сорбента складає 0,6 кг/м3 води.


Список літератури:

1. Когановский А.М., Левченко Т.М., Рода И.Г., Марутовский Р.М. Адсорбционная технология очистки сточных вод. - Киев: Техника. - 1981. - 175 с.

2. А.с. 634765 СССР. Способ получения сорбента // Б.И. - 1978. - № 44

3. Гликин М.А., Клименко Н.А., Алексеева Н.П., Кармазина Т.В. Структурно-сорбционные свойства искусственных углеродсодержащих сорбентов. Химия и технология воды. – 1990. –т.12, №10. – С.928-930.

4. Кульский Л.А., Левченко Т.М., Петрова М.В. Химия и микробиология воды. Практикум. - Киев: Наукова думка – 1976. – 115с.