УДК 544.723


АДСОРБЦІЙНЕ ВИЛУЧЕННЯ БАРВНИКІВ З ВОДНИХ РОЗЧИНІВ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ


Смітюх Я.П., Іваненко І.М.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

м. Київ, Україна


Промислові стоки містять в собі токсичні барвники та поверхнево-активні речовини, котрі не повністю знезаражуються існуючими технологіями очищення стічних вод. Це приводить до того, що в довкіллі накопичуються шкідливі шламові осади, збільшується вилучення з земельного фонду досить значних площ для їх складування [1]. На жаль, наявні технології очищення стічних вод від цих речовин досить часто недосконалі, неефективні або ж цілком відсутні. Усе це зумовлює необхідність розроблення та впровадження ефективних і водночас недорогих у виконанні та експлуатації технологій очищення стічних вод від барвників, до яких належить і адсорбційний метод очищення із застосуванням природних сорбентів [2].

Метою даної роботи є дослідження сорбційної здатності активованого вугілля марки БАВ для вилучення барвників (конго червоного, метилового оранжевого, метиленового голубого) із водних розчинів.

Об’єкт дослідження – водні розчини барвників (конго червоного, метилового оранжевого, метиленового голубого) концентрацією 150 мг/дм3. В оптимальних умовах на протязі 30-120 хв. було отримано кінетичні криві адсорбції барвників (конго червоного, метилового оранжевого, метиленового голубого) на активованому вугілля марки БАВ (рис.1). Ступінь знебарвлення водних розчинів сягає 99,8 %.

1 – конго червоний, 2 – метилово оранжевий, 3 –  метиленово голубий

Рис. 1. Залежність ступеню знебарвлення водних розчинів від часу.

Таким чином, отримані експериментальні результати підтверджують доцільність застосування активованого вугілля марки БАВ для вилучення барвників (конго червоного, метилового оранжевого, метиленового голубого) з водних розчинів.


Список літератури:

1. Jiuhui Qu. Reseаrch progress of novel аdsorption processes in wаter purificаtion / Qu. Jiuhui // Journаl of Environmentаl Sciences. – 2008. – Vol. 20. – P. 1-13.

2. Ягольник С.Г. Дослідження адсорбційної здатності активованого цеоліту з врахуванням ККМ прямих барвників / С.Г. Ягольник,  В.В. Кочубей, В.І. Троцький // Наукові праці Одеська національна академія харчових технологій. – 2006. – Вип. 28. – Т. 2. – С. 41-42.