УДК 537.533.2


ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ АКТИВАТОРІВ КАТОДОЛЮМІНОФОРІВ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ КІНЕСКОПІВ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МОНІТОРІВ


Завгородня Н.І.

Державний вищий навчальний заклад

«Український державний хіміко-технологічний університет»,

м. Дніпропетровськ, Україна


Проектування ресурсорсозберігаючих технологій за рахунок підвищення коефіцієнта використання вторинної сировини – один із напрямків наближення до безвідходних технологій виробництва і споживання. Використання продуктів переробки відходів дозволяє підвищити якість використання природних ресурсів і разом з тим є дієвим засобом охорони оточуючого середовища.

Результати досліджень відновлення сульфіду цинку як основи катодолюмінофорів відпрацьованих кінескопів з електронно-променевими трубками, що становлять значну частину видалених із вжитку електропристроїв, процесів утилізації складових кінескопів, що опубліковані в роботах [1-4], свідчать за можливість та доцільність озробки та впровадження технології відновлення і використання вторинної неорганічної сировини.

За спектрограмами рентгеносруктурного аналізу порошків катодолюмінофорів відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів [1] встановлено їх хімічний склад і кількісний вміст, до яких входять крім основи катодолюмінофорів активатори Ag, Au, Al, Cu, Y, Eu тощо. Кількісний вміст кожного з активаторів в окремих зразках порошків відпрацьованих катодолюмінофорів становить 1,0-0,001% від маси осови. При вилуговуванні з розчинів соляної кислоти методом осадження основи ZnS відпрацьованих катодолюмінофорів активатори залишаються у маточному розчині. Цей розчин піддавали дії контактної нерівноважної плазми з метою отримання на електроді осаду активатора.

Для експериментальних досліджень використовували реактор з молібденового скла об’ємом 0,7 дм3. Електрод із нержавіючої сталі розміщенний в донній частині реактора нерухомо (катод). Рухомий електрод (анод) з вольфраму встановлений над поверхнею маточного розчину, що заливається в реактор. Зміна складу і властивостей маточного розчину обумовлена тим, що позитивні іони плазмового розряду, прискорені в області анодного падіння потенціалу, бомбардують поверхневий шар рідини і викликають дисоціацію та іонізацію молекул води з утворенням хімічно активних частинок радикалів і сольватованих електронів. Джерелом хімічної активації слугує також зона плазми позитвного стовпа розряду над водою.

Отриманий на електроді осад активатора зчищали, зважували, ідентифікували рентгеноструктурним аналізом на спектрометрі «СПРУТ» та порівнювали з результами аналогічного аналізу зразків відновленого сульфіду цинку початкового та залишкового, як основи досліджуваного відпрацьованого катодолюмінофору для визначення кількісного вмісту досліджуваного активатора і встановлення степені чистоти відновлення основи і активатора відпрацьованих катодолюмінофорів [5-10].


Список літератури:

1. Виговська Г. П., Міщенко В. С. Стратегіні пріоритети поводження з відходами в контексті світових тенденцій сталого екологічного розвитку// Екологічний вісник. – 2009. - №5. – С.29 – 30.

2. Маковецька Ю. М. Вторинне ресурсокористування в Україні і регіональні аспекти його становлення// Регіональна економіка. – 2011. - №3. – С.29 – 31.

3. Казанкин О. Н. Неорганические люминофоры. – Л.: Химия, 1975. – 192с.

4.Ионникова Н.: Взаимосвязь поверхностных и структурных свойств сульфида цинка с прозрачностью керамики на его основе. Автореферат диссертации, Томск, 2002, - 149.

5. Самофалова Т., Семенов В.: Пленки на основе твердых растворов системы СdS- ZnS из тиомочевинных кординационных соединений и их свойства. ЖПХ РАН, Санкт- Петербург, Наука, 2013, Т. 86, Вып. 12.

6. Вассерман И. М. Химическое осаждение из растворов. – Л.: Химия, 1980. – 208с.

7. Хенней Н. Химия твердого тела. Перевод с английского Михайлова Ю. И. / Под редакцией д. х. н. Болдырева В. В. – М.: Мир, 1971. – 223с.

8. Эггинс Б. Р. Химическая структура и реакционная способность твердых веществ. Перевод с английского Гольдфельда М. Г. – М.: Мир, 1976. – 159с.

9. Завгородня Н. І., Півоваров О. А. Утилізація телевізійних кінескопів та моніторів комп’ютерів із твердих побутових відходів в неорганічні матеріали// Вопросы химии и химической технологи, 2013. –  №3. – 74 – 80с.

10. Завгородня Н. І., Півоваров О. А. Дослідження кристалічної структури та окремих властивостей відновленого сульфіду цинку із катодолюмінофорів відпрацьованих телевізійних кінескопів та комп’ютерних моніторів//Сучасні проблеми хімії, 2014, Т.1. С.8.