УДК  546.185:543.422


ІЧ  СПЕКТРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Со(ІІ) гідрогенФОСФАТу


Торопова Г.К., Антрапцева Н.М.

Національний  університет  

біоресурсів і природокористування України,                                                                                                              м. Київ, Україна


Відомості про спектральні характеристики CoHPO4·1,5H2O досить обмежені оскільки дані про його кристалічну структуру в літературі відсутні.

Мета даної роботи – ІЧ спектроскопічні дослідження CoHPO4·1,5H2O з конкретизацією протонвмісних груп і отриманням даних про його структурні особливості.

В якості об’єкта дослідження використовували CoHPO4·1,5H2O, синтезований взаємодією свіжеосадженого кобальт(ІІ) гідроксокарбонату (CoO – 69.93 мас.%) з 55 %-ним розчином фосфатної кислоти при рН 2,8 і 500С. Результати хімічного аналізу показали, що за цих умов осаджується фосфат, склад якого відповідає розрахунковим значенням для CoHPO4·1,5H2O, мас.%: CoO – 41.35, Р2О5 – 40.74, Н2О – 18.84.

ІЧ спектри поглинання записували на спектрофотометрах Specord – 75 IR і UR– 20 в діапазоні 400-4000 см–1. Зразки готували методом пресування фіксованої наважки CoHPO4·1.5H2O в матрицю калій броміду.

В ІЧ спектрі CoHPO4·1,5H2O чітко реєструються по три максимуми поглинання асиметричного валентного коливання ν3аs) (980, 1040, 1080 см–1) і асиметричного деформаційного коливання ν4аs) (510, 530, 580 см–1) аніона НРО42–. Пік 880 см–1 відповідає смузі симетричного валентного коливання аніона ν1s). Широка смуга з трьома максимумами 3330, 3090 і 2840 см–1, дві смуги в діапазоні 2600 – 1900 см–1, одна вузька смуга 1360 см–1 і смуги з частотами 750 і 720 см–1РОН ) характеризують коливання ОН-груп молекул води і протонованого фосфатного аніона.

Наявність протонованого аніона в ІЧ спектрі фіксується двома лініями поглинання середньої інтенсивності з максимумами 2500 і 1950 см–1 . Ці смуги відповідають смугам типу В і С, характерним для спектрів протонованих солей, що мають сильні водневі зв’язками. Смуга А частково перекривається смугами поглинання валентних коливань ОН-груп молекул води ν(ОН) і проявляється у вигляді широкого плеча 2750 – 2950 см–1 з максимумом 2840 см–1. Вузька лінія з частотою 1360 см–1 однозначно співвідноситься з плоскостними коливаннями (δРОН) групи НРО42– аніона.

Значне зміщення смуг ν(ОН) молекул води (3090 і 3330 см–1) вказує на існування сильного Н-зв’язку, скоріше всього, між аніоном і молекулами води. Два максимуми на смузі деформаційних коливань молекул води δ(Н2О) – 1630, 1580 см–1 – свідчать про наявність в структурі CoHPO4·1,5H2O двох типів кристалографічно неідентичних молекул води, ступінь збудження Н-зв’язками в яких різна.