УДК 661.183.129


ОСАДЖЕННЯ ГІДРОКСИДІВ ЗАЛІЗА З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ СОРБЕНТУ


Наумова П.О., Вазієва А.Г., Павленко О.В.

Шосткинський інститут СумДУ, м. Шостка, СумДУ,

м. Суми, Україна


В даний час існує досить велика кількість способів очищення стічних вод від іонів важких металів – реагентні, сорбційні, іонообмінні та ін. Ці способи мають свої переваги, недоліки і сфери використання.

Важливим напрямком є вивчення можливостей використання відходів того чи іншого виробництва для очищення стічних вод. Найбільш перспективні та економічно вигідні сорбенти, які виготовляються з вторинної сировини. Дані матеріали дозволяють вирішити відразу дві проблеми: очищення природного середовища та утилізація відходів.

Виявлено, що оксигідрати заліза, мають виражені сорбційні властивості по відношенню до іонів важких металів і ряду аніонів.

Відомі різні форми оксигідроксидів - гідроксидів заліза: α-FeOOH - гетит; β-FeOOH - акагенеіт, γ-FeOOH - лепідокрокіт, δ-FeOOH - гематит, аморфні і кристалічні - Fe(OH)3, Fe(OH)2.

Гідроксиди та оксигідроксиди заліза отримують осадженням лужним реагентом кислих розчинів солей заліза (III) і заліза (II), в тому числі і при окислюванні останніх [1].

У роботі зроблено спробу отримати сорбент шляхом осадження гідроксиду заліза в розчині. За літературними даними [2] відомо, що гідроксид заліза (II) володіє вираженою здатністю до поглинання катіонів металів при очищенні стічних вод.

Об’єктом дослідження було обрано залізний купорос FeSO4 • 7H2O (утворюються в якості побічного продукту виробництва пігментного діоксиду титану, більше 1т на 1т готової продукції, з вмістом основної речовини до 90%). У якості осаджувача використовувався 1Н гідроксид натрію.

Аналіз отриманих результатів дає змогу зробити висновок, що підвищення рН розчину призводить до осадження катіонів у вигляді гідроксидів, але в цьому випадку формується  фаза з меншою питомою поверхнею і, як наслідок, з меншою здатністю до адсорбції.

Список літератури:

1. Золотова Е.Ф., Асс Г. Ю. Очистка воды от  железа,  фтора,  марганца  и  сероводорода. М.: Стройиздат, 1975. 176с.

2. Фролова С. И. Очистка техногенных сточных вод оксигидратами железа / С. И. Фролова, Г. А. Козлова, Н. Б. Ходяшев. // Вестник Пермского университета. – 2011. – №2. – С. 60–88.