УДК 66.061.34 : 579.66


ВИЛУГОВУВАННЯ  НІКОЛУ  ТА  ФЕРУМУ З НІКЕЛЕВМІСНИХ МІНЕРАЛІВ  ЦИТРАТНОЮ  КИСЛОТОЮ У ЙОННОМУ  РОЗПЛАВІ  «IN SITU»


Черненко В.Ю.1, Михалевич В.В.2, Беспалов О.Л.2,

Чигиринець О.Е.1,  Астрелін І.М.1

1Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»,

Хіміко-технологічний факультет, м. Київ, Україна

2ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат», смт Побузьке, Україна


Було досліджено можливість використання розплаву харчової цитратної кислоти у якості йонної рідини – розчинника та вилуговувача нового типу [1] для обробки нікелевмісних мінералів. Об’єктами для дослідження було обрано алюмосилікатні мінерали з вітчизняних поліметалевих родовищ: гарнієрит, або нікелевий серпентин ((Ni, Mg)4Si6O15(OH)26H2O), німіт (група хлориту) ((Ni, Mg, Fe, Al)6(AlSi3)O10(OH)8) та нонтроніт (Na0,33Fe3+2(Al, Si)4O10(OH)12­nH2O) [2].

При сумісному плавленні кристалічної цитратної кислоти з дрібнодисперсним порошком мінералу (фракція -0,071 мм) за температури 160ºС протягом 5 хвилин (при певному співвідношенні мінерал : кислота) відбувається швидкоплинна реакція вилуговування металів за катіонообмінним механізмом. При цьому відсутні такі стадії традиційного процесу вилуговування, як гідратація та сольватація вилужених елементів, а реакція утворення цитратів ніколу, феруму та інших домішкових елементів, присутніх у мінеральній сировині, відбувається у неводному середовищі - безпосередньо у розплаві цитратної кислоти .

       Утворення цитратною кислотою в умовах розплаву “in situ” металокомплексів підтверджено аналітичним шляхом – за появою у реакційному середовищі сполук, спроможних утворювати специфічні координаційні комплексні солі ніколу та феруму, а саме – диметилгліоксимат ніколу (Ni(C4H7N2O2)2) та гексаціаноферат феруму (Fe3[Fe(CN)6]2), відповідно.
Список літератури:

1. Плетнев И.В. с соавт. Ионные жидкости – новые растворители для экстракции и анализа // Ж. аналит. Химии. – 2003. – Т.58, №7. – С. 710 – 711.

2. Фрей К. Минералогическая энциклопедия. –Л. : Недра, 1985. – 512 с.