УДК  51-74


УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ  РІВНІ


Шулєпова Г.  Г., Ганич О. А.,

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»,

м.Красноармійськ,Україна

       

На сьогодні стан екологічного законодавства на Україні є не повністю задовільним. На даний час на Україні екологічне законодавство регламентується Конституцієй України, ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», Земельним, Водним, Лісовим кодексами України тощо. На погляд фахівців, джерелом екологічного права є нормативні акти, що містять еколого-правові норми, призначені для регулювання екологічних правовідносин [1, с.17].

В Україні основними юридичними джерелами права, фактично, є тільки нормативно-правові акти, важне місце серед яких займають закони. За роки незалежності в Україні сформувалася власна наукова школа. Можна визначити праці В.І. Андрейцева, Б.М. Данилишина, Ю.С. Шемшученка, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіної, Є.В. Хлобистова, З.В. Герасимчук та інших. Водночас прийняття низки нормативних та декларативних документів потребує постійного аналізу практичної діяльності з дослідженої проблематики для корегування програмних документів та вдосконалення механізмів регіонального розвитку. Діюча система екологічного регулювання неефективна, так як при проведеному аналізі, на підставі даних звіту за 2014р. екологічною інспекцією у Донецькій області збитки за порушення природоохоронного законодавства значні (27 млн. 122 тис. грн.), а сума стягнень склала лише 961 тис. грн.

Перспективи розвитку екологічного законодавства визначаються тенденціями збільшення ваги економічно-організаційних важелів регулювання за рахунок організаційно-управлінських. Це формує необхідність законодавчого регулювання через економічні інструменти, зокрема податкові, в контексті збільшення плати за використання природних ресурсів та компонентів, землі за рахунок зменшення оподаткування прибутку та заробітної плати. Ще відзначається тенденція зміщення податків за використання ресурсів та землі з національного рівня на регіональний, а в деяких випадках – і на рівень місцевих громад. Запровадження системи моніторингу та оцінювання ефективності бюджетних програм буде однією із щаблин до формування ефективного екологічного методзабезпечення регіонального розвитку [2].

Не можна не погодитись з думкою С.В. Майстро та О.М. Колєнова, що вирішення проблеми перетворення системи екологічних цільових програм на ефективний інструмент здійснення середньо- та довгострокової державної екологічної політики на регіональному рівні є складним завданням, вирішення якого потребує спільних зусиль центральних органів виконавчої влади та регіонів, запровадження взаємопов’язаних змін в бюджетній сфері, а також в інвестиційній, промисловій, аграрній, житлово-комунальній та їх нормативно-правового забезпечення [3].

Необхідно розробити жорстокі заходи щодо заміни екологічної стратегії і тактики, а саме: визначити регіони країни з найгіршим екологічним станом для здійснення певних природоохоронних заходів; збільшити екологічні штрафи за забруднення навколишнього природного середовища; привести в дію превентивні заходи по боротьбі з корупцією; внести зміни до екологічного законодавства; створити міцну екологічну законодавчу базу та забезпечити виконання існуючих законів у цій галузі; розробити концепції державного регулювання тобто створити базовий Закон – Екологічний кодекс України; внести в законодавство механізм відповідальності за прийняття рішень, які негативно впливають на навколишнє середовищє та здоров’я населення.


Список літератури:

1. Баб'як О.С. Екологічне право України: нав. посіб. – К.: Вид-во "Атака", 2009. –216 с.

2. Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава // Комітет з економічних реформ при Президентові України: офіц. сайт. – К., 2010. – 45 с. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_1.pdf

3. Майстро, С.В., Колєнов О.М. Проблеми та протерічча державної екологічної політики на регіональному рівні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/2/02.pdf.