УДК 58.009+635.92


ФЛОРИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ МІСТА СИНЕЛЬНИКОВЕ  (СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.)


Козловська К. С., Масюк О. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,

м. Дніпропетровськ, Україна


Для більшості паркових комплексів актуальним є питання реконструкції насаджень, спрямованої на збагачення видового складу, відновлення первинних ландшафтів, повернення домінуючої ролі тим видам, які становили основу парку під час його закладання. Підхід до відновлення фітоценозів паркових комплексів має бути обґрунтованим і базуватись на вивченні фіто ценотичної структури їх насаджень [1].

Метою даної роботи є дослідження та вивчення; паркових насаджень міста, що знаходяться в екстремальних умовах існування.

Досягнення поставленої мети потребувало вирішення таких задач:

1. Виявити найбільш поширені типи біогеоценозів в еталонних та антропогенно порушених місцезростаннях.

2. Дослідити флористичний склад, структуру, продуктивність фітоценозів.

3. Дослідити структуру популяцій домінуючих видів рослин та закономірності адаптаційної реакції різних біоморф на дію екологічних і фітоценотичних факторів.

4. Здійснити еколого - ценотичний аналіз флори.

Об'єками дослідження є сквери та парки м.Синельникове. Предметом дослідження є вивчення особливостей міських фітоценозів і використання матеріалів в освітньому процесі.

В ході написання даної роботи нами були застосовані наступні методи: фенологічні спостереження, дедукція; описові, польві, лабораторні, кількісні методи дослідження [2].

Для більш досконалого вивчення флористичного складу штучних насаджень зеленої зони м. Синельникове нами використовувався екоморфний аналіз (за Бельгардом ) [3].

Озеленені території м. Синельникове становлять 131га. Існуючі сквери та парки займають територію 20,9 га.

Озеленення переважно існує за рахунок присадибних ділянок  індивідуальної забудови, яке можливо віднести до озеленення обмеженого використання.

Існуючі зелені насадження доповнюють плодові сади та території розсадника площею 40 га. Всі існуючі зелені насадження на території міста становлять 131га [1].

Озеленення населений місць є частиною загальної проблеми навколишнього природного середовища і пов”язане з необхідністю вирішення цілого ряду планувальних питань, по створенню різноманітних об'єктів призначених для задоволення потреб населення у відпочинку духовній,культурно-просвітницькій та господарсько-побутовій діяльності [4].

До завдань озеленення входить також раціональне розміщення насаджень на відкритих, вільних від забудови територіях в тісному взаємозв'язку з елементами ландшафту, будівлями та спорудами, для підвищення комфортності перебування людини в міському середовищі(парках, скверах) його загального естетичного вигляду [5].

Озеленення населених місць (парків, скверів) це цілий комплекс питань,пов’язаних з формуванням повноцінного середовища для існування людини.

Досліджуваний сквер « Культури та відпочинку »,  який розташований по вул. Петровського був заснований в 40х роках. Він знаходиться центрі міста Синельникове. Його загальна площа становить 1,85 га.

Екоморфний аналіз рослин даного скверу (за О. Бельгардом) показав, що найбільший відсоток серед ценоморф належить сільвантам , що відбиває зональність флори. Оскільки територія скверу не оснащена гідним водопостачанням видовоа насиченість клімаморф підкреслює панування мезоксерофітів, тобто рослини можуть переносити тривалу засуху. На даній території середні за наявності в ґрунті поживних речовин це значить ,що тут переважають мезотрофи. Геліоспектр видового складу свідчить про незначну перевагу геліофітам над сціогеліофітами.  Це зумовлюється тим що деякі ділянки сверу є відкритими для проходження сонячних промінів там ростуть світлолюбні види, а деякі ділянки затінені деревами. Це є пристосування кожної рослини.

Сквер, що знаходиться по вул. Леніна та 40 років Жовтня був заснований в 1981 році. Сквер розташований у центрі міста. Екоморфний аналіз показав, що  серед ценоморф переважають сільванти та рудеранти. Це говорить про те, що під деревною рослинністю велика забур'яненість. Поміж гігроморф мають перевагу ксеромезофіти. На території скверу середні за наявністю поживних речовин ґрунти, тому тут переважають мезотрони. Серед геліоморф з невеликим відсотком переважають сціогеліофіти [6].

Міський парк ,що знаходиться по вул. Толстого та вул. Котовського був заснований в 60х роках. Він знаходиться в західній частині міста Синельникове. Його загальна площа становить 12 га. Екоморфний аналіз показав, що серед ценоморф переважають рудеранти, сільванти. Гігроспектри видового складу демонструють перевагу ксеромезофітів, над мезофітами.Трофоспектр рослинності парку свідчить про мезотрофність флори. Геліоспектр видового складу парку представлений геліофітами  та сціогеліофітами в однаковій кількості [6].

Виходячи з аналізу матеріалу, представленого в роботі, можна зробити наступні висновки: екоморфний аналіз показав, що таке співвідношення ценоморф свідчить про посилений процес аридизації (складний і багаторічний комплекс процесів зменшення зволоженості території, загальне наростання сухості в екосистемах, ландшафтах і викликаного цим скорочення біологічної продуктивності екосистем). Аналіз видовох насиченості кліматоморф підкреслює панування ксеромезофітів і мезокерофітів, що співвідноситься з ценоспектром. Трофоспектр рослинності центральної зони свідчить про мезотрофність флори [7], [8].

Таке співвідношення екоморф є характерним для степових фітоценозів. Характеристика рослинних угруповань екологічного профілю свідчить, що провідними едафічними факторами в розподілі рослинності на обстежуваних територіях є режим зволоження та поживні речовини ґрунту [9].

Таким чином з урахуванням існуючого положення в м. Синельникове необхідно створити нові та благоустроїти існуючі озеленені території загального користування.


Список літератури:

1. Генеральний план м.Синельникове - розроблення. Дніпропетровськ 2008

2. Шенников А. П., Географічний і біологічний методи в геоботаніці, «Ботанічний журнал», 1948, т. 33.

3. Міністерство освіти і науки України Днвпропетровський національний університет - : Введення в курс « Екофлора України» 2006.

4. Тарасов В.В. Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини. Біолого-екологічна характеристикавидів:  Моногр. - Д.: Вид-во ДНУ, 2005. -276с.

5. Раменський Л. Р., Проблеми і методи вивчення рослинного покриву. Ізбр. роботи, Л., 1971.

6. Екофлора України. Т. 1, 3/ Дідух Я. П., Плюта П.Г., Протопопова В.В. та ін. - К.: Фітосоціоцентр, 2000. -284с.

7. Александрова С. Д., Класифікація рослинності, Л., 1969.

8. Воронів А. Р., Геоботаніка, 2 видавництва, М., 1973.

9. Ярошенко П. Д., Геоботаніка, М. – Л., 1961.